Đăng ký

Hệ thống giám sát dịch hại và dịch bệnh cây trồng PDGiá:
Liên hệ

Chia sẻ:
Gian hàng:
TAIWAN HIPOINT CORPORATION
Phòng Kinh doanh, Số 3, Đường Nanqi, Quận Qianzhen, Thành phố Cao Hùng (Khu Khoa học và Công nghệ Qianzhen)

Thông qua hệ thống giám sát hình ảnh này có thể biết ngay diễn biến của dịch hại trong ngày, phần mềm nhắn tin tức thời của hệ thống này thông báo thông tin về môi trường và sâu bệnh hại cây trồng trong ruộng cảnh báo để đạt được chương trình quản lý đồng ruộng Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM ) .

Chưa có video cho sản phẩm này.
Chưa có tệp PDF cho sản phẩm này.